سال 1، شماره 3 - ( 12-1396 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 21-29 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- ، noor@ut.ac.ir
چکیده:   (1957 مشاهده)
لایه بندی حرارتی با زوال کیدیت اب در مخازن سدها هاراه است. در این پژوهش پروفیر های عاقی اب در عایق ترین نقطه
مخزن سد س لان وی یک دوره 5 ماهه با تواتر زمانی ماهانه برداشت شد. سیس پارامترهای کیدی اب در ناونه های برداشت شده
به صورت درجا و هاچنین مواد مغذی شامر نیتروژن کر، فسهد ر کهر، pH شامر دمای اب، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و
نیترات و ارتوفسدات با انتقال به ازمایشگاه اندازه گیری گردید. نتای بدست امده از پروفیهر ههای عاقهی دمهای اب بیهانگر وقهوع
لایه بندی شدید حرارتی در دوره مورد بررسی در مخزن سد س لان بود؛ به گونه ای که تداوت دمای اب بین لایهه ههای سهطحی و
عاقی اب در مرداد ماه بیشترین مقدار )بیش از 70 درجه سلسیوس( بود. هاچنین توزیع عاقی سایر پارامترههای کیدهی اب در
مخزن سد تحت تاییر لایه بندی، غال اً دارای الگوی کاهش غلظت در عاق )به استثنای مواد مغذی و هدایت الکتریکی( بودنهد. بها
توجه به مشاهدات میدانی، دلیر روند افزایشی مواد مغذی در عاق مخزن سد، مصرف این مواد توسط جل ک ها بهود کهه در دوره
ناونه برداری غلظت بالایی از انها در لایه های سطحی اب مشاهده گردید.
متن کامل [PDF 807 kb]   (296 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸